საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდი"

შევუწყოთ ხელი ნიჭიერ და წარმატებულ სტუდენტებს წარმატებული მომავლის შექმნაში

მართვის სტრუქტურა

  • საქველმოქმედო ორგანიზაცია  „სწავლის ხელშეწყობის ფონდი“ არის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილი, წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირი;
  • მართვის უმაღლესი ორგანოა დამფუძნებელთა საერთო კრება (იხ. ოქმები);
  • ფონდს ხელმძღვანელობს ფონდის დირექტორი, რომელიც ირჩევა ფონდის დამფუძნებელ წევრთა კრების გადაწყვეტილებით ოთხი წლის ვადით.